Nguyễn Trần Chân | Người sáng lập Tinh Bột Nghệ An Bình